Trivsel

På Sigerslevøster Privatskole, har vi det godt

Har du spørgsmål?

Kontakt os her

Trivsel på Sigerslevøster


Faglighed betyder for os, at hver enkelt elev får mest muligt ud af sit faglige potentiale. Konkret ses det ved at fagligheden er i fokus hele skolegangen igennem.

Trivsel betyder for os at, vi er nærværende i vores relationer mellem lærere, pædagoger, elever og forældre. Trivslen styrkes ved at være en vigtig del af et fællesskab. Vi arbejder hver dag med at skabe et positivt, trygt og rummeligt børnefælleskab.


Det er vigtigt, at vores elever bliver anerkendt for det gode de gør og føler sig set og hørt som dem de er. Det er dog også vigtigt at lære at indgå i fællesskaber og derfor er det vigtigt for os, at vores elever tilegner sig disse. Vores elever skal lære, at gennem de gode fællesskaber trives og udvikles man bedst – og dermed lærer bedst. Derfor har skolen mange traditioner, da de er med til at danne rammen for et godt skolefællesskab.


På Sigerslevøster Privatskole ligger trivsel os meget på sinde. Vi tror på værdier som samarbejde, fællesskab, forpligtelse og ansvarlighed. Vi ved, at god trivsel og læring er tæt forbundne.

På skoleplan

 • Skolen har fælles samværsregler.
 • Ledelsen fokuserer på trivsel ved fællesarrangementer og lignende.
 • Skolen undersøger hvert år elevernes undervisningsmiljø og laver efterfølgende en opfølgning.
 • Skolen har regler for anvendelse af mobiltelefoner i skoletiden.
 • Skolen arrangerer temaaftener for elever og forældre på udvalgte klassetrin om brugen af de elektroniske medier.
 • Skolen har en synlig gårdvagtsordning.

På klasseplan

 • Alle klasser udarbejder ”Klassens samværsregler”. Reglerne justeres én gang om året og hænges op i klassen. Skolens samværsregler gennemgås ved samme lejlighed.
 • Klasserne afholder jævnligt klassemøder, hvor trivsel diskuteres, og de sociale kompetencer udvikles. Hvis der forekommer dårlig trivsel eller mobning i klassen bearbejdes den.
 • Der undervises i almen dannelse herunder netetikette, mobiltelefonopførsel, elektroniske spil og elektronisk etik.
 • Et godt og åbent forældresamarbejde er nødvendigt for klassens trivsel. På forældremøder behandles som fast punkt emnet: klassens sociale trivsel (alle klassetrin).

Hvad gør vi hvis mobning forekommer?

Vi skelner mellem drilleri og mobning. Drilleri er oftest godmodigt og harmløst. Mobning er, når et eller flere individer gentagne gange – og over en længere tid – bliver udsat for negative handlinger og/eller ytringer fra et eller flere individer. Det er dog altid vigtigt at være opmærksom på den hårfine grænse mellem drilleri og mobning.


Vi tager tilfælde af mobning alvorligt. Derfor har vi nogle forskellige faser:


1.fase

Ved oplysninger om eller kendskab til dårlig trivsel eller mobning i en klasse gøres følgende: • Klasselæreren informerer ledelsen og de øvrige lærere/pædagoger i teamet.
 • Teamet træffer beslutning om, hvilke reaktioner der skal iværksættes. Der kan være flere muligheder – fx:
 • Samtale mellem team/klasselærer/pædagog og de elever, der er berørt af mobningen.
 • Klassemøde, hvor problemet afdækkes og drøftes.
 • Kontakt til de berørte forældre så hurtigt som muligt, når det skønnes relevant.
 • Den involverede SFO/Klub inddrages.


2. fase

Hvis de nævnte tiltag ikke har den ønskede effekt, gøres følgende:

 • Teamet mødes jævnligt for at følge udviklingen.
 • Ledelsen og teamet indkalder forældrene til den/de elever, der er involveret, til en samtale.
 • Formålet med denne samtale er at finde årsagerne og udarbejde løsninger i samarbejde med forældrene.
 • Klassemøde med supplerende deltagelse af en ”konsulent” (lærer/pædagog eller leder), der i samarbejde med teamet aktivt bidrager til afhjælpningen af problemet.
 • Teamet/klasselæreren/pædagogen holder ledelsen og forældrene orienteret om udviklingen i klassen.

3. fase

 • Hvis de nævnte tiltag fortsat ikke har den ønskede effekt gøres følgende:
 • Skoleledelsen overtager ansvaret for og koordinering af indsatsen.
 • Skolens ledelse inddrager forældrene (mobberne) med henblik på et eventuelt skoleskift.

Hvad kan der i øvrigt være behov for?

I de tilfælde hvor den manglende trivsel eller direkte mobning skyldes forhold, der ikke er udsprunget i skoletiden, eller kan modvirkes af skolens indsats, skal oplysninger herom gives til forældre eller andre, der kan bidrage til en løsning.