Undervisning

Hvad vi kan tilbyde i undervisningen på SØP

Timefordeling

Få et overblik over de planlagte timer og fordelingen på de forskellige fag.

Linket fører dig til Børne- og Undervisningsministeriets statistik.

Cambridge Engelsk

Som elev på Sigerslevøster Privatskole kan man tilvælge at gå til Cambridge engelsk.

Cambridge English hører under University of Cambridge. Det er et fleksibelt system af forskellige engelskeksamener, så man kan blive testet på flere niveauer.

Et Cambridge English certifikat beviser, at man sprogligt er kvalificeret på et givent niveau. Hvis eleverne har et Cambridge English-bevis, kan de søge optagelse på danske og internationale uddannelsesinstitutioner, både udenlandske gymnasier og universiteter.

Hvad kan eleverne bruge det til?

Et Cambridge English certifikat beviser, at man sprogligt er kvalificeret på et givent niveau.Hvis eleverne har et Cambridge English-bevis, kan de søge optagelse på danske og internationale uddannelsesinstitutioner, både udenlandske gymnasier og universiteter.

Det kan bruges, når man søger om studievisum til Australien.

Også en lang række arbejdspladser, både danske og internationale, anerkender Cambridge English-eksamenerne som bevis for, at medarbejderne er sprogligt kvalificerede.

Det er et godt supplement til eksamenerne i det danske uddannelsessystem, fordi det udvider elevernes hverdagssprog og ordforråd på engelsk.

Skoleskak

På Sigerslevøster Privatskole undervises eleverne fra 0. til 5. klasse i skak. Skak er et obligatorisk fag, i hvilket hver klasse bliver undervist, en lektion om ugen. 

Vi spiller skak som en del af Dansk Skoleskak, og underviser ud fra deres pædagogiske oplæg og principper, og skolens skaklærere er uddannet skakundervisere, netop gennem Dansk Skoleskak.

Skak er god hjernegymnastik som på en sjov og hyggelig måde, træner den matematiske del, og styrker evnen til at arbejde strategisk. Det giver sig udtryk i et større overblik, en bedre koncentration og en bedre evne til, at strukturere opgaver gennem hele elevens skoleforløb.

Der bliver i undervist mange forskellige former for skak. Derfor bliver eleverne sat i situationer, hvor samarbejde er i fokus, hvilket styrker elevernes sociale kompetencer.

Via Dansk Skoleskak deltager vi både i lokale og nationale skolemesterskaber. Vi deltager også i den store landsdækkende ”Skolernes Skakdag” – fredag i uge 6.

Valgfag

I 7.-8. klasse skal eleverne vælge et af fire to-årige praktiske/musiske valgfag, nemlig håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Valgfaget afsluttes med en prøve på 8. klassetrin.Indholdet af de fire praktiske/musiske valgfag kan ses her:

 • I valgfaget håndværk og design er der fokus på forarbejdning, materialer og design.
 • I valgfaget billedkunst er der ligesom i det obligatoriske fag fokus på billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation.
 • I valgfaget madkundskab er der fokus på mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning, og måltid og madkultur.

Digital dannelse

Det er et mål for os, at eleven i en faglig sammenhæng bliver fortrolig med anvendelse af IT i undervisningen. Vi ønsker dog ikke, at brug af medbragt computer eller andre digitale enheder skal gå ud over muligheden for at knytte sociale relationer.


Derfor er IT-udstyr fortrinsvis til undervisningsmæssig brug. Elever – fra og med 3. – klasse skal medbringe egen bærbar PC.

Krav til elevens computer

Der stilles følgende krav til elevernes PC omkring software og antivirus:

 • Trådløst netværkskort
 • Microsoft Office pakke stilles til rådighed af skolen – og kan downloades via et link på ForældreIntra (se afsnittet herom).
 • Eleverne kan ikke i et stort omfang få opladet deres maskiner i løbet af dagen, så sørg for lang batteritid og at de er opladt hjemmefra.

Sigerslevøster Privatskole tilbyder fri brug af forskellige undervisningsportaler og bruger for en stor del elektroniske undervisningsmaterialer fra 3. klasse.

Derudover tilbyder vi Office 365 pakken til alle vores elever. 

Digital dannelse er en samlet betegnelse for dels kompetence erhvervelse af digitale hjælpemidler/programmer og dels almen dannelse. Dannelsen er den samme, uanset om det er digitalt eller analogt. Dannelse er evnen til at kunne forstå og praktisere begreber som tillid, ansvarlighed og respekt, som ligger i tråd med skolens værdier. Disse begreber skal trænes og læres gennem elevernes skolegang. Digital kommunikation er dog noget der skal øves og læres. Som skole tager vi vores del af ansvaret for at klæde eleverne bedst muligt på til at begå sig i den digitale verden – at danne dem digitalt.

Digital dannelse er en kompetence skolen og hjemmet i fællesskab er hovedansvarlige for at udvikle. Man kan derfor forvente, at skolen løbende udvikler elevernes digitale dannelse tilpasset elevens alder og brug af digitale medier. Hvis skolen eller forældre bliver opmærksom på uhensigtsmæssig adfærd af elever på digitale medier, så forventer vi kommunikation mellem forældre og klasselærer, således at adfærden kan justeres og udfordringen løses. 

Læringsrummet på Sigerslevøster Privatskole er som udgangspunkt uden involvering er sociale medier, spil og internetsurfing. Dette er noget der foregår i fritiden. Dog kan sociale medier være med til at forstærke læring og netop dér vil det blive inddraget i læringsrummet. I SFO-tiden er der bestemte tidsrum for hvornår eleverne må bruge telefoner/computere. Pædagogerne følger med i hvad der rører sig i den digitale verden og med afsæt i dette, vil der blive afholdt voksenstyret aktiviteter.

Den didaktiske idé er, at digital dannelse som udgangspunkt finder sted løbende i undervisningen, og ikke som et appendiks i en i øvrigt travl hverdag. På denne måde er det også nemmere at involvere elevernes egne erfaringer og droppe den løftede pegefinger. Oplysning, deltagelse og dialog virker bedre end en løftet pegefinger, da dette styrker elevernes læring og refleksion. Derudover lærer elever bedst når de kan relatere ny viden til egen erfaring og derfor er det vigtigt at vi ikke fastlægger os en fast køreplan, som ikke nødvendigvis passer med den elevgruppe man har. 

Personalet bliver løbende klædt på til at kunne vejlede og hjælpe elever i den digitale verden.

Se hvad vi på hver årgang har fokus på (dette er vejledende)

Vejledende områder for digital dannelse

0.-2. klasse

Lære at gå i skole.

Basale almen dannende værdier.

3. klasse

Begynder at bruge computer til skole.Opstart med introduktion til det basale: 

 • pc generelt
 • Word
 • matematik programmer
 • Wifi
 • Intra
 • Organisering af dokumenter
 • Onedrive
 • Filtyper
 • Print
 • Uni-login
 • Word

4.-5. klasse

I undervisningen: snak om digital dannelse – det gode digitale liv. Derudover: 

 • Geogebra
 • Wordmat
 • Ordbøger

Fornuftig brug af IT:

 • Håndtering af internettets fristelser
 • Problemet med multitaskning
 • Netetikette
 • Omgangstone (digital mobning og respekt for fælles data)
 • Sikkerhed
 • Overvågning

6. klasse

Forløb om Sociale medier i uge 6.

7. klasse

Børns vilkår evt. bliver inddraget

Opdatering på matematiske programmer i undervisning

LEGO mindstorm – programmering

Pengeuge – NemID, sikkerhed, etc

8.-9. klasse

Kompetenceudvikling og dannelse

Evt. inddragelse af materialet LIKE

Det er klasselærerne og vores lokale IT-person, der varetager undervisningen. Derudover inddrager vi eksterne oplægsholdere fra bl.a. ”Børns Vilkår”.

Vi inddrager forældrene i at tage medansvar via samarbejde omkring klassens trivsel, forældremøder og foredrag.